O Projekcie

Drukuj

Projekt „By pomóc rodzinie korzysta z dofinansowania w kwocie 202 tysięcy w ramach funduszy norweskich. Celem ogólnym Projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie. Oczekiwanym rezultatem projektu jest rozwój działań profilaktycznych
i wsparcie infrastrukturalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu lokalnym.

Projekt ma charakter kompleksowy – przewiduje realizację zróżnicowanych działań, tj:

Projekt realizowany jest od 02 czerwca 2014r. do 30 listopada 2015r.

 

Projekt „By pomóc rodzinie” jest skierowany do: 

 

           The project „To help the family” is co-financed by Norway Grants in the amount of 202 000PLN. The main objective of the Project is to reduce violence in the family. The expected results of the project are the development of preventive activities and infrastructure support related to combating domestic violence at the local level.

The project is comprehensive - the different activities will be implemented:

The project was implemented from 2 June 2014 to 30 November 2015.

 

The project „To help the family” is aimed at: