O Projekcie

Projekt „By pomóc rodzinie korzysta z dofinansowania w kwocie 202 tysięcy w ramach funduszy norweskich. Celem ogólnym Projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie. Oczekiwanym rezultatem projektu jest rozwój działań profilaktycznych
i wsparcie infrastrukturalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu lokalnym.

Projekt ma charakter kompleksowy – przewiduje realizację zróżnicowanych działań, tj:

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji ze specjalistami z zakresu poradnictwa rodzinnego (psycholog i pedagog) dla osób (kobiet i mężczyzn) zagrożonych przemocą w rodzinie i osób wobec których stosowana jest przemoc w rodzinie;
 • prowadzenie terapii indywidualnej dla osób (kobiet i mężczyzn) zagrożonych przemocą w rodzinie i osób wobec których stosowana jest przemoc w rodzinie,
 • stworzenie i funkcjonowanie grupy wsparcia dla osób (kobiet i mężczyzn) wobec których stosowana jest przemoc w rodzinie,
 • prowadzenie treningu zastępowania agresji (ART) oraz warsztatów umiejętności wychowawczych (WUW) dla osób (kobiet i mężczyzn) stosujących przemoc w rodzinie,
 • dostosowanie pomieszczeń Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie
  do prowadzenia treningu zastępowania agresji (ART) oraz warsztatów umiejętności wychowawczych (WUW) osób (kobiet i mężczyzn) stosujących przemoc w rodzinie,
 • dostosowanie pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Chełmie do prowadzenia przesłuchań os. (kobiet i mężczyzn) małoletnich oraz dorosłych – pokrzywdzonych oraz świadków przestępstw przeciwko: wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece.

Projekt realizowany jest od 02 czerwca 2014r. do 30 listopada 2015r.

 

Projekt „By pomóc rodzinie” jest skierowany do: 

 • mieszkańców miasta Chełm (kobiet i mężczyzn), w szczególności:

 • osób zagrożonych doznawaniem przemocy w rodzinie i osób doznających przemocy w rodzinie

 • osób stosujących przemoc w rodzinie

 • instytucji i ich pracowników oraz organizacji pozarządowych tworzących lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności: członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie (MOPR), Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK), Ośrodek Pomocy Uzależnionym (OPOU), Komenda Miejska Policji w Chełmie (KMP), Sąd Rejonowy w Chełmie (SR), Prokuratura Rejonowa w Chełmie (PR), Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie (MKRPA)

 

           The project „To help the family” is co-financed by Norway Grants in the amount of 202 000PLN. The main objective of the Project is to reduce violence in the family. The expected results of the project are the development of preventive activities and infrastructure support related to combating domestic violence at the local level.

The project is comprehensive - the different activities will be implemented:

 • conducting an individual consultations with specialists in the field of family counselling (psychologist and educationalists) for single persons (men and women) at risk of the domestic violence and affected by domestic violence,
 • conducting an individual therapy for people (men and women) at risk of the domestic violence and affected by domestic violence,
 • creation and operation a group of support for people (women and men) affected by the domestic violence,
 • conducting Aggression Replacement Training (ART) and workshops of parenting skills for people (women and men) who commit the domestic violence,
 • the rooms adaptation in the Centre of Help to Addicted Persons in Chelm to conduct Aggression Replacement Training (ART) and workshops of parenting skills for people (women and men) who commit the domestic violence,
 • the room adaptation in the Police Headquarters in Chelm for interrogation persons (women and men) minors and adults - victims and witnesses of crimes against: freedom, sexual freedom, morality, family and care.

The project was implemented from 2 June 2014 to 30 November 2015.

 

The project „To help the family” is aimed at:

 • citizens of Chelm (women and men) in particular:
 • people at risk of domestic violence and people affected by domestic violence
 • people who commit domestic violence
 • institutions and their employees and non-governmental organizations forming the local system for the prevention of domestic violence, in particular members of the Interdisciplinary Group, Social Welfare Centre in Chelm, Centre of Crisis Intervention, Centre of Help to Addicted Persons in Chelm, Police Headquarters in Chelm, District Court in Chelm, District Public Prosecutor's Office in Chelm, Municipal Commission for Solving Alcohol Problems in Chelm.

Fundusze norweskie i EOG na lata 2009-2014

NorwayGrants-JPG

Spoty "By pomóc rodzinie"

1

3