Dostosowaliśmy pomieszczenia KMP

W Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie przy ul. Żwirki i Wigury 20 dostosowaliśmy dwa pokoje do prowadzenia przesłuchań osób małoletnich oraz dorosłych – pokrzywdzonych oraz świadków przestępstw przeciwko: wolności, wolności seksualnej, obyczajowości, rodzinie i opiece tj. pokoju przeznaczonego do przyjaznych przesłuchań oraz pokoju służącego do obsługi technicznej.

Przyjazne pomieszczenie będzie wykorzystywane do prowadzenia przesłuchań osób małoletnich tj. dzieci do 15 roku życia dlatego też wyposażone jest zgodnie ze standardami przesłuchań dzieci, które musi spełniać ,,Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci” stworzony przez Fundację Dzieci Niczyje i Ministerstwo Sprawiedliwości w 2007 roku.
W pomieszczeniach tych zapewniona jest swoboda wypowiedzi i poczucie bezpieczeństwa przesłuchiwanych. Możliwa jest rejestracja przesłuchań, dzięki której jego przebieg będzie mógł być odtworzony na dalszym etapie postępowania. Zapewniona została także możliwość komunikowania się osób uczestniczących w przesłuchaniach w celu przekazywania pytań. Pomieszczenia będą dostępne 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

Koszt dostosowania pomieszczeń to 27 374,30 zł. Kwota ta w całości została sfinansowana z dotacji w ramach Projektu „By pomóc rodzinie” wdrażanego w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Fundusze norweskie i EOG na lata 2009-2014

NorwayGrants-JPG

Spoty "By pomóc rodzinie"

1

3