Wrażenia po konferencji

24 września 2014r. w Hotelu Kamena przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych tworzący lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie spotkali się na konferencji otwierającej Projekt „By pomóc rodzinie” realizowany w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Pan Stanisław Mościcki – Z-ca Prezydenta Miasta Chełm otworzył konferencję i powitał przybyłych Gości. Pani Jolanta Gierasimiuk – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm przedstawiła założenia oraz zakładane cele i rezultaty Projektu. Pani Katarzyna Wygiera omówiła natomiast dotychczas zrealizowane działania. Podczas konferencji Pani Katarzyna Raczyńska – specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie przeprowadziła wykład na temat specyfiki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym. W konferencji wzięła również udział Pani Magdalena Cwalińska Wojewódzki Koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Uczestnicy konferencji otrzymali ulotki informujące na temat Projektu.

 

Fundusze norweskie i EOG na lata 2009-2014

NorwayGrants-JPG

Spoty "By pomóc rodzinie"

1

3