Ruszamy z projektem By Pomóc Rodzinie

Agata Fisz - Prezydent Miasta Chełm i Krystyna Wyrwicka – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej podpisały dnia 30 maja 2014r. porozumienie w sprawie Projektu „By pomóc rodzinie” realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

By pomóc rodzinie już w czerwcu 2014r. w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie przy ul. Reformackiej 24 rozpoczniemy prace nad wyłonieniem wykonawcy, który przeprowadzi remont pomieszczeń w celu dostosowania ich do prowadzenia specjalistycznych zajęć z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Dzięki tej inwestycji już na jesieni tego roku, po raz pierwszy w Chełmie ruszymy z treningiem zastępowania agresji oraz warsztatami umiejętności wychowawczych dla tych mieszkańców miasta Chełm,
którzy wykażą wolę zmiany swoich negatywnych zachowań.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Jedność 43 już od lipca tego roku prowadzić będziemy bezpłatne indywidualne konsultacje ze specjalistami z zakresu poradnictwa rodzinnego oraz terapię indywidualną dla mieszkańców miasta, którzy będą chcieli wzmocnić poczucie własnej wartości, nauczyć się asertywnych zachowań, a dzięki temu, w przyszłości - powstrzymać przemoc we własnej rodzinie.

Od września br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie przy ul. Jedność 43 uruchomimy grupę wsparcia dla wszystkich tych, którzy by radzić sobie z przemocą w rodzinie potrzebują nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych doświadczeniach.

W okresie wakacyjnym zakupimy specjalistyczny sprzęt i wyposażenie, dzięki czemu w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie stworzymy pomieszczenie do przesłuchań pokrzywdzonych oraz świadków przestępstw przeciwko: wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece, tak by osoby przesłuchiwany czuły się swobodnie i bezpiecznie.

Projekt „By pomóc rodzinie” korzysta z dofinansowania w kwocie 202 tysięcy zł w ramach funduszy norweskich. Celem Projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie.

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Dofinansowane przez fundusze norweskie

Fundusze norweskie i EOG na lata 2009-2014

NorwayGrants-JPG

Spoty "By pomóc rodzinie"

1

3